Missie en Visie

Missie:
Alle kinderen in de wereld de mogelijkheid geven hun talent te ontwikkelen met behulp van professioneel begeleide een-op-een mentorrelaties met meetbare uitkomsten.

Visie:
Voor alle kinderen is succes in het leven weggelegd.

Verantwoording:
We werken samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en instellingen. We vinden het tot onze verantwoordelijkheid behoren dat ieder kind in onze programma’s o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, betere vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt.

MEER INFO

PROGRAMMA’S

MEER INFO

KIND/JONGERE

MEER INFO

VRIJWILLIGER

MEER INFO

DONEREN

Onderzoek

EEN GROTE IMPACT

Iedere keer als wij bij Big Brothers Big Sisters een kind aan een rolmodel koppelen, begint er iets moois: een een-op-een relatie, met als basis vertrouwen en vriendschap, die kan uitgroeien tot een toekomst met ongekende mogelijkheden. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat aangetoond.

Het Amerikaanse onderzoek 
Alle BBBS organisaties in de wereld houden zich aan de methoden en technieken die voorgeschreven zijn door BBBS International. Daardoor kunnen zij ook bogen op de resultaten uit het onderzoek, want de resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn immers behaald met de BBBS methodiek. Een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Amerika, Public/Private ventures, bestudeerde meer dan 950 jongens en meisjes van 8 Big Brothers Big Sisters organisaties. Deze studie, gedaan in 1994 en 1995, wordt beschouwd als maatgevend voor mentoring in het algemeen en voor het Big Brothers Big Sisters community-based programma in het bijzonder.  Ongeveer de helft van deze jongens en meisjes werd willekeurig gekozen om met een vrijwilliger – een Big Brother of Big Sister- gematcht te worden, de overige kinderen kwamen op de wachtlijst. De gematchte kinderen ontmoetten hun Big Brother of Big Sister minimaal drie keer per maand gedurende ongeveer een jaar. Onderzoekers bestudeerden de gematchte en niet gematchte kinderen en hun ouders, op twee momenten: op het moment van aanmelding bij Big Brothers Big Sisters en vervolgens 18 maanden later.

Resultaten
In vergelijking met de kinderen die niet aan het BBBS programma deelnamen, concludeerden de onderzoekers bij de kinderen die 18 maanden gekoppeld waren geweest en intensief tijd hadden doorgebracht met hun Big, o.a. de volgende feiten. Bij: 52% was het onwaarschijnlijk dat zij voortijdig school zouden verlaten 46% was het onwaarschijnlijk dat zij drugs zouden gaan gebruiken 37% was het onwaarschijnlijk dat zij zouden spijbelen 33% was het onwaarschijnlijk dat zij agressief gedrag zouden vertonen 27% was het onwaarschijnlijk dat zij alcohol zouden gaan drinken De onderzoekers concludeerden ook dat de kinderen/jongeren, de Littles, meer vertrouwen hadden in hun schoolwerk en dat er een hechtere band onstond in het gezin. “ These dramatic findings are very good news, particularly at a time when many people contend that ‘nothing works’ in reaching teenagers,” said Gary Walker, then-President of Public/Private Ventures. “This program suggests a strategy the country can build on to make a difference, especially for youth in single-parent families.”

De Big Brothers Big Sisters match
Onze een-op-een matches zijn de drijvende kracht om een verschil te maken en resultaat teweeg te brengen bij een kind/jongere. Een Big Brothers Big Sisters match wordt zorgvuldig begeleid en moet voldoen aan strikte regels. BBBS streeft er naar veilige matches te maken die passen bij de behoeften van het kind/jongere, maar ook om matches te maken die uitgroeien tot een vriendschap die een leven lang standhoudt. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. We voorzien in onvoorwaardelijke ondersteuning en supervisie van de vrijwilliger/mentor, het kind/de jongere en zijn/haar familie. Wij bieden trainingen en geven advies om ervoor te zorgen dat de match voor iedereen die hierbij betrokken is, werkt. Onze organisatie ontvangt weer training en advies van Big Brothers Big Sisters International. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat de kans op een succesvolle BBBS mentorrelatie optimaal gerealiseerd wordt. Het onderzoek constateerde dat BBBS matches meer tijd met elkaar doorbrengen en ook langer gematched blijven dan andere mentorprogramma’s die door Public/Private Ventures bestudeerd waren. “In mentoring programs without this infrastructure, we have found that relationships evaporate too soon for effects to be possible,” said Walker.

De Impact
Volgens het onderzoek blijken de programma’s van BBBS zich minder te focussen op de specifieke problemen die zich voordeden, maar meer op de basisbehoeften van een kind/jongere. De matches die bestudeerd zijn deden dagelijkse dingen: ze gingen uit eten, sporten, naar een (sport)wedstrijd kijken, naar de film, naar een museum of ze gingen gewoon even niks doen en met elkaar kletsen. Maar wat er echt toe deed bij de kinderen/jongeren, waren niet de activiteiten, maar het hebben van een zorgzame en betrokken volwassene, een vriend, in hun leven. Zij hadden namelijk iemand die ze konden vertrouwen en waar ze tegen op konden kijken. De kinderen/jongeren op hun beurt presteerden beter op school en gedroegen zich thuis prettiger. Ook bleek, dat op de momenten dat bepaalde keuzes de koers van hun leven konden veranderen, de Littles zich afzijdig hielden van geweld en alcohol,-en/of drugsgebruik. “When Little Brothers and Little Sisters feel good about themselves,” said Karen J. Mathis, former President and CEO of Big Brothers Big Sisters of America’s “they can positively impact their friends and families, their schools, and their communities. And as this important study has shown, these young people believe in themselves because a Big Brother or Big Sister believed in them.”

Geschiedenis

Al meer dan honderd jaar zet Big Brothers Big Sisters in Amerika zich in om de perspectieven van kinderen en jongeren te veranderen en hen de mogelijkheid te bieden hun talent te ontwikkelen.

BBBSR is in 1997 opgericht door de gemeente Rotterdam als vernieuwend project binnen het collegeprogramma Opgroeien in Rotterdam. Dit programma had als ambitie om de positie van de jeugd in Rotterdam te versterken. Onder meer door te investeren in experimentele nieuwe vormen om kinderen en jongeren te ondersteunen.   BBBS is in 1904 ontstaan in Amerika. Ernest Coulter, een klerk bij de rechtbank in New York, zag dagelijks kinderen voor de rechter verschijnen die niemand in hun leven hadden die hen hielp bij het aanpakken van hun persoonlijke problemen en behoeftes.

Hij zag in dat een betrokken volwassene deze kinderen zou kunnen helpen en deed daarom een oproep aan vrijwilligers. 39 mannen uit een New York City businessclub omarmden dit idee en boden aan zich als vrijwilliger in te zetten. Dit was het begin van de Big Brothers Movement. In 1912 startte mevrouw William K. Vanderbilt de Big Sisters organisatie. In 1977 fuseerden de Big Sisters organisatie en de Big Brothers Association tot Big Brothers Big Sisters of America, met op dat moment 357 organisaties over het land verspreid. Wetenschappelijk onderzoek “Making a Difference, An impact Study of Big Brothers Big Sisters”, by Joseph P. Tierney and Jean Baldwin Grossman, gepubliceerd in 1995 toonde de effectiviteit van het BBBS mentoring programma. De vraag naar BBBS mentoring buiten Amerika kwam daardoor op gang. In 1998 werd daarom BBBS International opgericht.  Meer dan 100 jaar later blijft BBBS trouw aan de visie van de oprichter. Tegenwoordig is BBBS in alle 50 staten van de VS gevestigd en zijn er BBBS organisaties in 12 landen wereldwijd. 

ANBI informatie

Big Brothers Big Sisters of Rotterdam is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan BBBSR fiscaal aftrekbaar is.

Naam: Stichting Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 806685864 KvK Rotterdam nummer: 24280091 Bankrekeningnummer: NL39 RABO 0313608016

Doelstelling: het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren ten behoeve van beter functioneren in het dagelijks bestaan en het vergroten van hun zelfredzaamheid en al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaand verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn. De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door: het inzetten van mentoren/vrijwilligers ten dienste van jongeren en kinderen. Deze mentoren/vrijwilligers zijn volwassen en op grond van hun persoonlijkheid, in staat een positieve bijdrage te leveren voor de genoemde doelgroep, gericht op het genoemde doel.

Bestuurssamenstelling: Het onbezoldigde bestuur van de stichting is samengesteld uit 5 personen, welke gezamenlijk bevoegd zijn.

Voorzitter: De heer Vaanholt, Hermannus Gerhardus
Secretaris: Mevrouw Zijlmans – Wierenga, Franciska Catharina Maria Teresa
Penningmeester: Mevrouw Donkers, Linda Henrica
Bestuurder: De heer Spijker, Erik
Bestuurder: Mevrouw Broere, Carolina Johanna Maria

Beloningsbeleid: Voor medewerkers is de CAO Sociaal Werk van toepassing. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid; aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Daarnaast werkt de stichting met mentoren/vrijwilligers. Deze mentoren/vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het aanvragen van de Rotterdampas.

Klik hier voor Balans & Staat van baten en lasten BBBSR 2020 & 2021

Klik hier voor het BBBSR beleidsplan 2022

Klik hier voor het BBBSR jaarverslag 2021