Privacy beleid

Privacy is de aanspraak, van individuen of groepen of instellingen, zelf uit te maken wanneer, hoe en tot welke hoogte informatie over hen wordt medegedeeld aan anderen.
Big Brothers Big Sisters Rotterdam (BBBSR) volgt ten aanzien van uw privacy de volgende richtlijnen voor donateurs, vrijwilligers, gezinnen en bezoekers (van de website). BBBSR handelt volgens de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het waarborgen van de privacy van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk. Wij verzamelen en gebruiken informatie om met u te communiceren over onze programma’s, dienstverlening en evenementen en leggen uw gegevens vast in een bestand. Wij gebruiken de website ook voor de aanmelding van kinderen/jongeren en vrijwilligers. Big Brothers Big Sisters gebruikt alleen uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Wij verzamelen en bewaren alleen informatie waarvan u op de hoogte bent of en waar u ons vrijwillig van voorzien heeft. Wij kunnen bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of emailadres aan onze mailinglijst toevoegen, om u eventueel van nieuwe informatie over evenementen of onze dienstverlening te voorzien, of om u in te schrijven voor een van onze programma’s.

Onze website voorziet in links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze andere sites. Wij raden u aan om de privacy richtlijnen van iedere site te bekijken.

Na officiële aanmelding van vrijwilliger/kind/jongere

Hoe worden gegevens bewaard?
Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels digitaal. Als u wilt, kunnen wij u naast mondeling toelichten laten zien wat wij over u en/of uw kind hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast.

Waarom gegevens registreren?
Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed begeleidingstraject te kunnen uitvoeren.
De gegevens die wij krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u hiervoor toestemming, zowel mondeling als schriftelijk heeft gegeven. Wij registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die wij lopende het traject met u verzamelen. Als wij een dossier over u van een andere organisatie krijgen vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald.

Opvragen gegevens en geheimhouding
Informatie die na aanmelding bijgehouden of opgeborgen is in de dossiers zal door de organisatie aan niemand openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de betrokken persoon.
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over u aan derden behalve in de volgende gevallen:

  • Als de veiligheid van het kind in gevaar komt door het onthouden van de informatie. Daarin meegenomen verdenking van verwaarlozing van het kind, mishandeling of misbruik van een kind.
    De betreffende autoriteiten zullen indien noodzakelijk door BBBSR geïnformeerd worden, wat kan leiden tot bekendmaking van vertrouwelijke informatie zonder schriftelijke toestemming.
  • Als de vrijwilliger gedagvaard wordt.
  • Als de wet het vereist.

Indien vertrouwelijke informatie door derden gevraagd wordt vanwege voogdij, of voor ieder ander geval dan een justitieel verzoek anders dan een zaak ter ”bescherming van het kind” zal BBBSR de informatie alleen beschikbaar stellen indien daarvoor een gerechtelijk bevel ligt.

Vrijwilligers mogen vertrouwelijke informatie, waaronder de methodiek van de organisatie en van de binnen de organisatie betrokken personen, waaronder ouders/verzorgers, kinderen niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden, financieel of op welke andere wijze dan ook. De vrijwilligers gaan hiermee schriftelijk akkoord.

Toegang tot gegevens
De gegevens die worden verzameld zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen medewerkers en personen die in opdracht van BBBSR werkzaamheden verrichten, hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn op basis van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht, personen die in opdracht van BBBSR werkzaamheden verrichten hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Bewaartermijn gegevens
BBBSR bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt of op grond van een wettelijk voorschrift. De door BBBSR te hanteren bewaartermijnen zijn opgenomen in het BBBSR beleid terzake. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Cookiebeleid
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van deze site maken wij gebruik van cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthoudenCookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld.

Google analytics
BBBSR maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het computeradres van de gebruiker (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat ook het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van BBBSR wordt gebruikt en om rapporten over de Website aan BBBSR te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BBBSR heeft hier geen invloed op. BBBSR heeft Google geen toestemming gegeven om via BBBSR verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Copyright
Voor het overnemen van de inhoud en gebruik van de grafische vormgeving incl. de logo’s , op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Big Brothers Big Sisters. BBBS is een geregistreerd handelsmerk.

Vraag, tip of klacht over privacy
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bbbs-rotterdam.nl